مرتضی برزگر

مدرس ومشاور - مدرس تردی مکس ، طراح داخلی ، مدرس کسب و کار آنلاین ، ایده پرداز ، مدرس تولید محتوا ، مدیریت سایت حامی تک